PSE ALLAHU NUK DO QË GRUAJA TË PIKËLLOHET!!

PSE ALLAHU NUK DONË QË GRUAJA TË PIKËLLOHET!!Allahu thotë: “Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen”. Ahzab 51Allahu thotë: “Një zë e thirri nga poshtë: “Mos u pikëllo”. Merjem 24.Allahu thotë: “pa pasur frikë dhe as dëshpërim”. Kasas 7.Allahu thotë: “që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më”. Taha 40.Këto ajete na qartësojnë se pikëllimi i gruas është i rëndë, dhe dhembjet e saj janë të rënda, s’mundet zemra t’i përballon!Pra, silluni butë me gratë! Ajo kur pikëllohet, i thyhet zemra!
Sillu butë me të! Mos ia the zemrën me fjalë!Mos e prek zemrën e saj duke u tall me të!Afroju kah Allahu me bamirësi ndaj saj!Respektoje, nderoje dhe mos ia pikëllo zemrën!!I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, na porositi dhe tha: “Silluni mirë me gratë e juaja”.Nga arabishtja: Irfan JAHIU